НАШЕ МАЙБУТНЄ – В ОБ’ЄДНАННІ!

Назад

  Об’єднання громад – це не лише актуаль­но, а й доленосно. У разі об’єднання вибудовувати власне життя та впливати на багато важливих соці­альних питань нова гро­мада зможе самостійно. Про формування нової об’єднаної Української громади  розповідає секре­тар Української міської ради Проценко Катерина Василівна.

 – Катерино Василівно, «спроможні громади» – що це?

 – Спроможна тери­торіальна громада в ре­зультаті добровільного об’єднання здатна само­стійно або через відпо­відні органи місцевого самоврядування забез­печити належний рівень надання послуг у сфері освіти, культури, охоро­ни здоров’я, соціального захисту, житлово-кому­нального господарства. Тобто мова йде про пев­ну самодостатність такої громади.

 – Чи має право ра­йонна рада організову­вати об’єднання в одну громаду цілого району та агітувати за нього? Взагалі, що більш доціль­но – утворити одну громаду, чи 2-3 невеликих, але спроможних?

 – Зберегти ра­йон чи зменши­ти їх кількість – не мета ре­форми. Громади об’єднуються так, як це логічно і виправдано, так, як буде легше на­давати якісні по­слуги людям, розвивати територію. Питання, як зберегти район, наразі не стоїть. В першу чергу, правильніше було б запи­тати, як об’єднатися так, щоб послуги на усій цій території стали доступ­нішими і якіснішими. А щодо інфраструктури, то в об’єднаних громадах, як вже показує практика, ладу їй дають набагато краще, ніж це було у ра­йонах.

 – Чого чекати від об’єднання жителям Українки та жителям сіл Витачів, Верем’я, Жуків­ці, Халеп’я,Трипілля?

– По-перше, завдяки новій бюджетній полі­тиці об’єднані громади отримають додаткові фі­нансові ресурси для роз­витку інфраструктури – доріг, освітлення, водо­постачання, утилізації побутових відходів. А це є актуальним для усіх без винятку сіл.

  По-друге, більш ефек­тивне управління, на­явність планів розвитку, прозорість рішень зро­блять громади привабли­вими для інвесторів, що забезпечить економічний розвиток та нові робочі місця. У громадян, осо­бливо у молоді, нарешті з’явиться можливість для реалізації власного по­тенціалу в тому місці, де вони народилися і вирос­ли.

  По-третє, розширять­ся та стануть доступні­шими послуги у сферах управління земельними ресурсами, надання до­зволів на будівництво, прийняття будівель в експлуатацію, розвиток місцевої інфраструк­тури, утримання та бу­дівництво доріг, водо-, тепло-, газопостачання і водовідведення та благо­устрій території, надання житлово – комунальних послуг (теплопостачання і водовідведення, управ­ління відходами, утри­мання об’єктів комуналь­ної власності, утримання вулиці і доріг на території громади, організація па­сажирських перевезень, громадська безпека си­лами муніципальної по­ліції, пожежна охорона і, звичайно, надання адмі­ністративних послуг (ре­єстрація майна, бізнесу та інших), управління школами та дитсадками, первинна медична допо­мога, утримання та орга­нізація роботи будинків культури, клубів, бібліо­тек, спортивних майдан­чиків, соціальної допо­моги.

  Інтереси села у виконавчому ор­гані місцевої об’єднаної територіальної громади представлятиме старо­ста, якого оберуть самі жителі села.

Взято з http://ukrainka.org/

 

Коментарі
Запам'ятати

Додати
Реклама