ОСВІТНЯ РЕФОРМА В УКРАЇНЦІ: ЩО ЧЕКАЄ НА МІСЬКІ ШКОЛИ?

Назад

  Однією з найбільш обговорю­ваних у суспільстві змін є впрова­дження освітньої реформи, що пе­редбачає створення освітніх округів та перехід України на 12-річну шко­лу. Передбачається, що початкова освіта триватиме 5 років, базова се­редня освіта здобуватиметься впро­довж 4 років, а здобуття профільної середньої освіти триватиме 3 роки. Повна середня освіта в Україні буде визначена як обов’язкова. При цьо­му держава гарантуватиме грома­дянам право на отримання повної середньої освіти і оплачуватиме її здобуття, у тому числі – забезпе­чення підручниками. Мабуть, всі нововведення мають на меті пози­тивні зміни, проте логіку деяких з них зрозуміти важко. Як, напри­клад, план щодо подальшої ро­боти двох міських шкіл Українки, одна з яких має стати опорною, а інша – школою початкових кла­сів. Як повідомив представник державної влади, голова Обухів­ської РДА Олександр Туренко, серед освітніх закладів Українки, Козина і с. Дерев’яни оголоше­но конкурс на визна­чення опо­рної школи. Поки що Олександр Туренко схильний роз­глядати ЗОШ № 1 м. Українки як початкову школу, а ЗОШ № 2 – як одинадцятирічку.

  Позиція міського голови Павла Козирєва щодо даного питання на­діслана в офіційному листі до голо­ви Обухівської РДА: «Обидві школи є рівно­цінними і мають зберегти 11 класів та продовжувати роботу у звичному графіку. Проведення конкурсу на визначен­ня опорних навчальних закладів серед Української загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1, Україн­ської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 суперечить чинному законодавству».

  Також в листі було повідомле­но про вихід зі складу конкурсної комісії на визначення опорних навчальних закла­дів серед ЗОШ №1 і ЗОШ №2 місь­кого голови П.Г. Козирєва, яка ство­рена відповідно до розпорядження Ту­ренка О.В., голови Обухівської район­ної державної адміні­страції від 21.02.2017 р. №69 «Про проведення конкурсів на визначен­ня опорних навчальних закладів».

  Для обговорення створення освітнього округу у школах міста нещодавно пройшли батьківські збори. Думка батьків одностайна: «Така реформа нам не потрібна!»

  Та вирішення цього питан­ня, як і в цілому питання шкіл та забезпечення середньою освітою, належить до повноважень району. Тож яка школа буде з 11-ми класа­ми – опорною, а яка стане її філією з початковими класами – поки що достеменно не відомо…

Коментарі
Запам'ятати

Додати
Реклама